ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္တရားမ်ား-၁ 


(မုန္းစိတ္မရည္ရြယ္)
  

(လူမိုက္လမ္းဆံုး ဒုကၡတံုး)
  


(ခ်စ္ေတာ့ခ်စ္တယ္ ဒါေပမဲ့)
  

(မကုန္ဆံုးေသာ ေမတၱာ)
  (ရလိုေသာဆု ၾကိဳးစားျပဳ)
  

(မခ်စ္တာနဲ႔ ရန္ျငိဳးဖြဲ႔)
  

(မခ်စ္လို႔မုန္း အသက္ဆံုး)
  

(တရားနာျပီး ငိုရသည္)
  


(ေတာင္းတတိုင္းရ လွဴဒါန)
 

    Followers