ထားဝယ္သား ထားဝယ္သူ ေမာင္ႏွမမ်ားအတြက္ 
ထားဝယ္သီခ်င္း (၉)ပုဒ္ 
နားမေထာင္ဖူးသူလည္း ျမည္းနားေထာင္သြားပါ။ 


    Followers