၁။ ဆံုးမလို႔မရတဲ့အမုန္း    ၂။ မိန္းကေလး     ၃။ ခ်ာတိတ္     ၄။ ဖ်က္မရေတာ့ဘူး      ၅။ မင္းကိုပဲ     ၆။ ေမ ၇။မင္းညာတယ္    ၈။ရူးသြားလိမ့္မယ္  ၉။၀ိုင္း   ၁၀။ဒဏ္ရာမဲ့ဆူးခ်က္    ၁၁။နာရီလက္တံေပၚထိုင္ေနသူမ်ား ၁၂။ ေလာကရဲ႕လက္      ၁၃။ မသိတသိ     ၁၄။ ႏွဳတ္ဆိတ္ေနမလား 


ျမန္မာMP3အယ္ဘမ္မွေတးမ်ားေဒါင္ျပီး  ျပန္လည္တင္ဆက္ထားပါသည္။
ေဒါင္းေလာ့ခြင့္ေပးေသာ ဘေလာ့မ်ားကို
အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

    Followers