၁။ဘဝ ဆက္ တိုင္း အ တူ -- ၂ ။ မိုး လုံး မိႈင္း   --- ၃။ အ ျပစ္ အားလုံးသာ ငါ့ အေပၚ ပံုလိုက္ ေတာ့
၄။ ေႏြလည္မိုးဦး  --- ၅။ မ်က္ႏွာသစ္ခ်ိန္--- ၆။ ၿဒပ္မဲ့ထုထည္ ---၇။ ခေရလမ္း---၈။ ႏွင္း စက္ နဲ႕ လမ္း
၉။ သည္ပုံပမာ -၁၀။ တစ္ စက္ ထည္း လား ----၁၁။ အလြမ္းေႏြ  ---၁၂။ ဘီလူး စည္း လူ႕ စည္း
၁၃။ ရင္ၿခင္းအပ္ၿပီး ေက်ာခိုင္းဖို႕  ----၁၄။ ေရသီးေၾကာင္း


    Followers