(( ေလးျဖဴ-ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္)) 

၀၁။ တစ္ေယာက္ထဲနဲ႕  ၀၂။ ငါရဲ႕လမင္း   ၀၃။ ၀ိေရာဓိ   ၀၄။ အလဲအကြဲ    ၀၅။ ကစဥ႔္ကလ်ားသီအိုသီ

၀၆။ ျပန္ခဲ့ပါ   ၀၇။ သံေယာဇဥ္   ၀၈။ မိုးတိမ္ထဲ၀ဲ   ၀၉။ မလုပ္နဲ႔   ၁၀။ အရင္လိုပါပဲ    ၁၁။ အလြမ္း

၁၂။ ဒါလီေန႔   ၁၃။ စာမ်က္ႏွာတစ္ဆယ့္ငါး


 

    Followers