((စိုးလြင္လြင္-ခြန္အားမွ်ပါ)) 

၁။ ခြန္အားမွ်ပါ

၂။ ကုိယ္ခ်င္းစာနာတတ္ခဲ့ၿပီ

၃။ တစ္ေန႔ေန႔မွာ

၄။ လာမယ္ဆုိႀကဳိမွာလား

၅။ ေက်နပ္တယ္

၆။ မုိးေျပးေလး

၇။ နိမိတ္

၈။ တုိ႔လမ္းကုိတုိ႔ဆက္ေလွ်ာက္မယ္

 ၉။ ေခါင္းငု႔ံခ်စ္ေနမယ္

၁၀။ မွန္တာေျပာလွ်င္သစၥာ

၁၁။ တစ္ခ်က္ေလာက္ေတာ့ငဲ့ၾကည့္သင့္ပါတယ္

၁၂။ လမ္းေပၚကလူ


 

    Followers