(( ဆုန္သင္းပါရ္-၂)) 

၁။ သီခ်င္းမရွိတဲ့ ဂစ္တာ

၂။ သံေယာဇဥ္ မျပတ္ဘူး

၃။ ဆက္ရန္

၄။ ရာဇ၀င္တြင္မယ့္ အခ်စ္

၅။ အခ်စ္တံခါး မပိတ္ပါနဲ႔

၆။ လက္ရွိ

၇။ ေခါင္းတြဲေလး

၈။ အျမဲတမ္း မင္းရွိတယ္

၉။ ကၽြန္မ အခ်စ္ဦး

၁၀။ ေႏွာင္း

၁၁။ ကစားပြဲ

၁၂။ ေဆးေရာင္ျခယ္ပါ


 

    Followers