((ဆုန္သင္းပါရ္-၁))

၁။ ေရႊေရစက္

၂။ သီခ်င္းဧည့္သည္ ၂ - အဲလက္စ္

၃။ ေကာင္းဘြိဳင္

၄။ ရုိးသားခ်င္တယ္

၅။ မူပုိင္

 ၆။ ဒုတိယအိမ္မက္

၇။ မင္းကုိ

၈။ အၾကင္နာစစ္ရင္

 ၉။ ေတာင္ဇလပ္

၁၀။ ရုိးရုိးသားသားခ်စ္သူ

၁၁။ အေ၀းကဧည့္သည္

၁၂။ ေကာင္းဘိြဳင္

 

    Followers